Wednesday, August 26, 2009

1872 บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่น 1

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่น 1 จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552

1871 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 3 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 3 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552

1869 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รุ่น 5

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รุ่น 5 จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552

1868 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 2 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 2 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552

1867 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552

1866 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 1 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รุ่น 1 จัดโดย บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Mind Mapping Workshop เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552