Sunday, April 20, 2008

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 8 - New Wave # 8

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กลุ่มงานนวัตกรรมทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสำนักศึกษาราชการไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 8 หรือ New Wave # 8 สำหรับข้าราชการพลเรือน ระดับ 6-7 ของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 42 คน และหัวเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด (วิธี Mind Mapping) ในวันที่ 21 เมษายน 2551 ณ ห้อง 3410 อาคารศูนย์สัมมนา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8] [ตัวอย่าง Mind Map ของ New Wave # 8]