Wednesday, April 23, 2008

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop" หลักการและเหตุผล Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย การฝึกอบรมหลักสูตร “Mind Mapping” จึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop” ขึ้น ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ การสร้างระบบความจำที่ถูกวิธีและการเชื่อมโยงความต่อเนื่องของการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิค Mind Mapping เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนกบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop" ขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร P ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วม 49 คน และนับเป็น Mind Mapping Workshop รุ่น 1,354 [อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล หัวหน้าแผนกบุคลากร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม และเปิดการอบรม] [บรรยากาศตอนเริ่มการอบรม] [อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์] [บรรยากาศขณะใช้สมองซีกซ้าย] [บรรยากาศขณะใช้สมองซีกซ้าย] [บรรยากาศขณะใช้สมองซีกซ้าย] [ผศ.ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (แถวหน้าขวามือ)ร่วมกิจกรรม "การอ่าน")] [ดร.วรพล ลีลาเกียนติสกุล บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม "การอ่าน"] [สังเกตสายตา] [สังเกตสายตา] [สังเกตสายตา] [เขียน Mind Map ใบแรก] [กิจกรรม "การอ่าน"] [กิจกรรม "การอ่าน"]