Wednesday, February 6, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1312 - Mind Mapping: A Tool for Analytical & Critical Thinking / สำนักวานเลชาธิการวุฒิสภา

วันสุดท้ายของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร รุ่น 2/2551 ในหัวข้อบรรยาย "การเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ (Mind Mapping: A Tool for Analytical & Critical Thinking) ณ ห้องประชุมชั้น 15 ณ อาคารสุขประพฤติ ริมคลองประปา รุ่นนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 40 คน เป็นข้าราชการระดับ 6-8 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 [ณ ห้องประชุมชั้น 15 ณ อาคารสุขประพฤติ] [ผู้เข้ารับการอบรมทะยอยเข้าห้องประชุม] [กฎ กติกา มารยาทในการอบรม ของสำนักพัฒนาบุคลากร] [กลุ่มที่ 1เลือกข่าวความมั่นคงชายแดนภาคใต้ "โจรก่อการร้ายลอบสังหารเจ้าหน้าที่ทหารแปดนาย"] [กลุ่มที่ 1 ยืนหยัดครบทีมตั้งแต่ต้น] [กลุ่มที่ 1 จนถึงสิ้นการอบรม รับรางวัลครบทีม] [กลุ่มที่ 2 เลือกข่าวกีฬา] [กลุ่มที่ 2 ขอถามกลุ่ม 8 ว่า .....] [กลุ่มที่ 3 เลือกข่าวศาสนา "คดีเสี่ยอู๊ด-พระสมเด็จเหนือหัว"] [กลุ่มที่ 3 วิเคราะห์ความเหมือนต่างระหว่างพระสมเด็จเหนือกับกรณีจตุคามรามเทพ - คว้ารางวัลนำเสนอได้ตรงกับประเด็นและระดับความคิด] [กลุ่มที่ 3 ได้รางวัลยืนหนัดใช้ Mind Map ตั้งการคิดระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 6 ขยายจากกระดาษ A4 ไปเต็มกระดาษขนาด A3] [กลุ่มที่ 4 เลือกข่าวสาธารณสุข "หวัดนกระบาทในช่วงใกล้ตรุษจีน"] [กลุ่มที่ 4] [กลุ่มที่ 4] [กลุ่มที่ 5 เลือกข่าวท่องเที่ยว] [กลุ่มที่ 5] [กลุ่มที่ 6 เลือกข่าวอาชญากรรมต่างประเทศ -"ลูกทรพีฆ่าแม่ในประเทศจีน"] [กลุ่มที่ 6 ... เรื่องเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม] [กลุ่มที่ 6 ฝากรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับ ....] [กลุ่มที่ 7 เลื่อกข่าวอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ "คิด DSI - แชร์ลูกโซ่"] [กลุ่มที่ 7 เป็นกลุ่มที่ได้รางวัลยืนหยัดครบทีมตั้งแต่ต้นจนจบ] [กลุ่มที่ 7 "... ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เสียหายในคดีแชร์ข้าวสาร ส่วนใหญ่เป็นคนรายได้น้อย .." ] [กลุ่มที่ 7 ได้รับรางวัลนำเสนอตรงกับระดับความคิด] [กลุ่มที่ 8 เลือกข่าวสาธารณสุข "ไข้หวัดนกระบาด"] [กลุ่มที่ 8 ] [กลุ่มที่ 8 "วิธีปอ้งกันคืออย่าสัมผัสไก่ที่ตายแล้ว ... แต่ไก่ที่เป็นคน..." การนำเสนอประเด็นเรียกเสียงเฮฮาจากเพื่อน ๆ ได้มากจึงรับรางวัล popular vote ไป] [กลุ่มที่ 9 เลือกข่าวบันเทิง] [กลุ่มที่ 9] [กลุ่มที่ 9] [กลุ่มที่ 10 เลือกข่าวอาชญากรรม "ผู้จัดการด้านการเงินบ UBC ถูกสังหารโหด ยิงและฟัน] [กลุ่มที่ 10 "เหตุเกิดที่ร้านน้องมันต์ Karaoke ผู้ต้องสงสัยคื่อช่างทำเหล็กดัด เพราะ ..."] [กลุ่มที่ 10] [กลุ่มที่ 10] [สีสัน (สมองซีกขวา) ช่วยในการแยกประเด็นและช่วยจำได้ด้วย] [บรรยากาศในห้องบรรยาย] [บรรยากาศในห้องบรรยาย] [บรรยากาศในห้องบรรยาย]

1 comment:

Anonymous said...

ฝึกอบรมในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1501 ชั้น 15 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผู้กรอกแบบประเมินผลรายวิชาเป็นจำนวน 29 คน จากผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 51 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด
ความคิดเห็นต่อวิทยากร
สรุปผลการประเมิน พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่น 1C ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อวิทยากร ในด้านความรู้ในเนื้อหาวิชา ด้านความสามารถ เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้และเข้าใจง่าย ด้านการตอบคำถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น ด้านการใช้สื่อประกอบคำบรรยาย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการเสนอเนื้อหาวิชาได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อวิทยากร อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา