Thursday, February 28, 2008

นวพลาสติกอุตสาหกรรม - Mind Mapping Workshop # 1325

[ผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1,325 ถ่ายบภาพร่วมกับอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์]วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ที่โรงแรมกานต์มณี, ถนนประดิพัทธ์, บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จัด Mind Mapping Workshop # 1325 ให้กับพนักงานจากสำนักงานใหญ่และโรงงานสระบุรีและระยองจำนวน 40 คน โดยมอบหมายให้บริษัท Confernece & seminar Professional เป็นผู้ประสานงาน [กล่าวเปิดและแนะนำวิทยากร] [คุณวันชัย เถกิงมหาโชค, ผู้จัดการส่วนขาย - ความเครียดอันเกิดจากการใช้แต่สมองซีกซ้ายเวลาคิด] [ตัวอย่าง Mind Map ของ "น้องหญิง" แช็มป์รุ่น 1325] ["น้องหญิง" คิดวิธีใช้แปลงสีฟันได้ 35 วิธีในเวลา 3 นาที - แช็มป์รุ่น 1325] ["น้องหญิง" คิดเรื่องเพื่อนได้ 75 คนในเวล่า 3 นาที แช็มป์รุ่น 1325] [ Mind Map Brainstrom "หังใจ" ของ "น้องหญิง" ได้ 40 ความคิดในเวลา 3 นาที แช็มป์รุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ตัวอย่าง Mind Map ของรุ่น 1325] [ใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการสือสาร] [บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้] [บรรยากาศในห้องอบรม] [น้องหญิง (ขวาสุดเสื้อดำ) แช็มป์ตลอดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม] {พี่แป้นเล่าเรื่อง Mind Map}

No comments: