Monday, February 18, 2008

Mind Mapping Work Shop # 1317 - Public พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จด้วย Mind Map

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดอบรมเรื่อง "พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จด้วย Mind Map" ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 36 คน มาจากหลายจังหวัด เช่น แพร่ อุบลราชธานี นครราชสีมา มหาสารคาม อ่างทอง ปทุมธานี นครสวรรค์ และจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยดอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานอธิการบดี มหาวทยาลัยอุบลราชธานีเป็นต้น

No comments: