Sunday, February 3, 2008

Mind Map Workshop (for Kids) # 1,311 Lion Udonthani

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 สโมสรไลออนส์อุดรธานี ฉลอง 35 ปีแห่งการให้บริการ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน ด้วยการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมอง สร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วย Mind Map นับครั้ที 4 โดยมอบรายได้เข้าโคร การกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า (เหยื่อบริษุทธิ์ของโรคเอดส์)

No comments: