Friday, March 28, 2008

เยี่ยม "บ้านขนมนันทวัน" เพชรบุรี

ระหว่างเดินทางไปจัด Mind Mapping Workshop ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ได้แวะ ร้าน "บ้านขนมนันทวัน" ริมถนนเพชรเกษม ใกล้ตัวจังหวักเพชรบุรี และได้พบผู้เข้ารับการอบรมหลายคน รวมทั้งคุณสุพจน์ [คุณดารณี ทองโภค ใช้ Mind Map ในการจดบันทึกการประชุม] [Mind Map ยักษ์ติดอยู่บนพนังของอาคาร] [Mind Map ยักษ์ติดอยู่บนพนังของอาคาร]

No comments: