Sunday, March 9, 2008

ธนาคารนครหลวงไทย - Mind Mapping Workshop # 1,329

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2551 สถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทยเป็นผู้ประสานงานในการจัด Mind Mapping Workshop # 1,329 ให้กับธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งเป็นส่วหนึ่งของหลักสูตร "Modern Management Strategy Programme for SCIB's Branch Executives (MMSP)" รุ่นท่ 1/2551 คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)ประธานพิธิเปิดอบรมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์กล่าวปิดหลักสูตรในวันที่ 9 มีนาคม 2551 รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 81 ชั่วโมง หรือ 14 วัน ทั้งนี้รวมถึงการเยี่ยมชมบริษัท ปตท. (มหาชน)ด้วย ตามแผนธนาคารนครหลวงไทยจะจัดหลักสูตรนี้อีกสามรุ่นในปีนี้ ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคณะบุคคลในรัฐบาลในสมัยนั้น ร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2537 ธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทำการซื้อขายเป็นครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2545 ธนาคารได้ก้าวขึ้นสู่ธนาคารที่มีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ หลังจากการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร ธนาคารนครหลวงไทยจำกัดมีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่ให้บริการ ครบวงจร (Universal service) กับธุรกิจในประเทศ และลูกค้ารายย่อย โดยใช้เครือข่ายสาขาที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจุดขาย และได้รับการยอมรับว่า เป็นสถาบันการเงินที่มี การให้บริการที่ดีที่สุดโดยพนักงาน ทั้งนี้มีภาระกิจหลัก ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ณ. สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2549 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,128 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 411,512 ล้านบาท มีจำนวน พนักงาน 6,843 คนและมีสาขา 402 สาขาทั่วประเทศ หุ้นของธนาคารได้กลับเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ด้วย free-float เท่ากับ 17.5% และเพิ่มขึ้นเป็น 52.5% หลังจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตราสารอนุพันธ์ (SCIB-C1) ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ทำให้ธนาคารเปลี่ยนสถานะเป็นธนาคารเอกชน ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2547 โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2549 หุ้นของธนาคารมีมูลค่าตลาดเท่ากับ 35,706 ล้านบาท [เรียนรู้เรื่องสมอง] [ใช้แต่สมองซีกซ้าย เรื่องง่าย ๆ ก็ดูยาก] [กิจกรรมคลายเครียด บรรทัดที่ ...] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,329] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1,329] [กลุ่ม ๑ สรุปบทเรียน] [กลุ่ม ๒ สรุปบทเรียน] [กลุ่ม ๓ สรุปบทเรียน] [กลุ่ม ๔ สรุปบทเรียน] [ฟังการปิดการอบรม "โอกาสที่พวกเรา ๒๕ คนจะมาใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกัน ๘๑ ชั่วโมงคงเกิดขึ้นได้อีกยาก จึงขอให้ทุกท่านตักตวงและเก็บเกี่ยวไปใช้ให้มากที่สุด ..." ] ธนาคารนครหลวงไทยจำกัดเป็นธนาคารที่สองที่ใช้หลักสูตร "Modern Management Strategy Programme for Branch Executives (MMSP" ต่อจากธนาคารกรุงไทย (มหาชน)ซึ่งจัดไปแล้วทั้งหมด 24 รุ่น ตั้งแต่ปี 2549 ถึงต้นปี 2551 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1/2551 ของธนาคารนครหลวงจำนวน 25 คนเป็นผู้จัดการสำนักงานเขต 6 คน และผู้จัดการสำนักงานเขตอาวุโส 19 คนมาจากเขตต่าง ๆ ในนครหลวงและทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีคุณคชินชัย ศรีศิรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานเขตอาวุโส สำนักงานเขต 11 ห้าแยกปากเกร็ต เคยเข้ารับการอบรมเรื่อง Mind Map มาแล้วในโครงการ Flexible MBA ของ NIDA เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2544 ซึ่งนับเป็น Mind Mapping Workshop # 163 และมีเพื่อนร่วมรุ่นถึง 112 คน เนื่องจากเป็นหัวข้อการอบรมสุดท้ายในหลักสูตรที่ยาวถึง 14 วัน คณะผู้เข้ารับการอบรมซึ่งแบ่งกันเป็น 4 กลุ่มจึงได้ช่วยกันทำ Mind Map วิชาต่าง ๆ 10 หัวข้อเป็น Mind Map กลุ่ม 4 แผ่น เพื่อทบทวนความจำแนะนำผลการอบไปใช้ในงานต่อไป หลังจากอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์กล่าวปิดหลักสูตรแล้ว คุณศักดา ศิลากอง ผู้จัดการสำงานเขตอาวุโส สำนักงานเขต 31 หาดกะรน กล่าวขอบคุณวิทยากร