Wednesday, March 12, 2008

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัด Public Course: Mind Mapping Worshop # 1,330

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัด Public Course เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2551 เป็นหลักสูตรบูรณาการ Mind Mapping Worshop # 1,330 + Who Moved My Cheese? # 47 + The WHole Brain TIME Manager # 24 ที่ KU Home ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์