Thursday, January 22, 2009

รุ่น 1,707 โครงการ พัฒนากระบวนการ "เมืองตราดน่าอยู่"

"เมื่อวันที่ 21 มการาคม อาจารยืธัญญา ผมอนันต์ ได้รับคำเชิญชวนจากคุณสมลักษณ์ หุตาวัตร ให้ไปร่วมโครงการ พัฒนากระบวนการ "เมืองตราดน่าอยู่" ในกืจกรรม : การสร้างทีมวิทยากรกระบวนการสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ เมืองตราดน่าอยู่ในระดับจังหวัด / อำเภอ / ตำบล มีชาวตราดและวิทยากรเข้าร่วม 50 คน ณ โรงแรมเหลายา อำเภอเมือง จังหวัดตราด"