Thursday, January 29, 2009

SCNYL จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,712

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 SCNYL จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,712 ที่ห้อง Platnum, SCB Training Center, Chidlom มีผู้บริหารระดับสูง ผูจัดการส่วน และพนักงานเข้าร่วมรับการอบรม 43 คน คุณบุญชุบ โกยทา เจ้าหน้าที่บริหาร และอาจารย์วิชัย บัวสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสุมินตรา ตรีเนตร เจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณไอลดา อินทร์เนียม ผู้จัดการส่วน ผู้อำนวยการฝ่ายทัพยากรมนุษย์ และ คุณ คุณวิลาวันย์ เหลืองเถลิงพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน