Wednesday, July 9, 2008

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด หลักสูตร "นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ. ปภ.) รุ่นที่ ๔

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 1,435 เป็นส่วนหนึ่ขอหลักส หลักสูตร "นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ. ปภ.) รุ่นที่ ๔" มีนักบริหารจากทั่วไประเทศเข้าร่วม 45 คน

No comments: