Saturday, July 26, 2008

เดอริแวกซ์ กลุ่มบริษัท ดี ที (DT Group of Companies) จัด Mind Map Workshop รุ่น 1448

บริษัท เดอริแวกซ์ จำกัด บริหารจัดการ สนับสนุน บริษัทในกลุ่ม ดี ที เช่น บุคคล ธุรการ บัญชี การเงิน กฏหมาย ไอที คลัง และ ขนส่งให้กับกลุ่มบริษัท ดี ที (DT Group of Companies) จัด Mind Map Workshop รุ่น 1448 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 48 คน ในจำนวนนี้มีคณะครูจากโรงเรียนธรรมจารินีย์ ราชบุรีเข้าร่วม 4 คน และจากบริษัท ANADA อีก 3 คน กลุ่มบริษัท ดี ที (DT Group of Companies) ได้เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยแนวทางที่เน้นให้ลูกค้าทุกระดับมีโอกาสใน การครอบครองบ้านที่ดีมีคุณภาพ โดยแรกเริ่มได้ก่อตั้งบริษัทแรกคือ บริษัทเทวสิน จำกัด (Tevasins Co., Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลธุรกิจบ้านเช่าและสวนเกษตร และเริ่มการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อกลุ่มลูกค้าที่มี รายได้ระดับต่ำถึงปานกลาง ด้วยการก่อตั้งบริษัท ทาวน์ แอนด์ คันทรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Town and Country Development Co.,Ltd.) ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทดี ที ยังได้เพิ่มบทบาทในการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจต่างๆ ในการเป็นผู้ส่งออกและนำเข้าวัสดุก่อสร้าง การจัดหาสินค้าพรีเมี่ยม และนำเข้าสินค้าลิขสิทธิ์จากบริษัทผลิตของเล่นจากประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดี ที แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ดีที แลนด์ ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดีที โกล์บอล ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ออกแบบ และจัดหาสินค้าพรีเมี่ยม (สินค้าของแถมของรางวัล) และ ดีที ซิสเท็มแอนด์โปรเซส ที่มุ่งเน้นในการให้บริการการดูแลการลงทุน ถ่ายภาพร่วมกัน ถ่ายภาพร่วมกัน ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนธรรมจารินีย์ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยาก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กหญิงยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษา "ธรรมจาริณี" แปลว่า "เยาวสตรีผู้ประพฤติธรรม" อันเป็นชื่อทางการของโรงเรียน "ธรรมจาริณีวิทยา" โรงเรียนสำหรับเยาวสตรีที่จังหวัดราชบุรีด้วย ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันแม่ชีไทย สาขาอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายใต้การนำของคุณแม่ชีประทิน ขวัญอ่อน* หัวหน้าสถาบันแม่ชีไทยเมื่อปี 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน โดยเฉพาะเด็กหญิงที่ด้อยโอกาสทั้งหลาย ที่มีฐานะยากจน เป็นเด็กกำพร้า ขาดผู้อุปการะ หรือมีปัญหาครอบครัวแตกแยก ได้เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ทัดเทียมกับเด็กอื่นๆ ในสังคม เพราะเด็กเหล่านี้หากถูกปล่อยปละละเลย จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกหลอกไปค้าประเวณี หรือถูกล่อลวงไปขายแรงงาน อันนำมาซึ่งปัญหาในสังคมต่อไป

No comments: