Tuesday, July 29, 2008

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหัวข้อ "เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ Mind Map"

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,451 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นวัน KM ของ สผ. มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิน 143 คน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะนโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนติดตามตรวจสอบ มาตรการเงื่อนไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพ รัฐบาลไทยได้ตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับ การโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ขึ้นบังคับใช้ จึงมีการก่อตั้งกระทรวงใหม่ ชื่อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โอนไปเป็น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จุดมุ่งหมายของ สผ. คือ •สร้างระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ทั้งในประเด็นพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม •เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการสงวน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนประสานการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม •เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตน บรรยากาศ แนะนำวิทยากร บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 บรรยากาศ Mind Mapping Workshop รุ่น 1451 Mind Map ที่ได้รับดาวมากที่สุดในรุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451 ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1451