Friday, October 31, 2008

Chevron จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1639

Chevron จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1639 ที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 มีพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ารับการอบรม 28 คน และมีการแนะนำการใช้งาน iMindMap และ MindManager ตอนท้ายของการอบรมด้วย [นักเรียนอนุบาล 3 เล่นหูเล่นตา]