Thursday, October 9, 2008

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหลักสูตร Mind Mapping รุ่น 2/2551 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2551

แผนกอบรมและพัฒนาการจัดการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหลักสูตร Mind Mapping รุ่น 2/2551 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา มีผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วไประเทศ 35 คน อาจารย์ขวัญฤดี และ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นวิทยากร [คุณวิภาวรรณ โชติกเสถียร กล่าวแนะนำหลักสูตรและวิทยากร] [อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์] [เปลี่ยนมุมมอง] [อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ตัดสินให้รางวัลการบ้าน Mind Map โดดเด่น]