Monday, October 13, 2008

TK park Living Library

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 บริษัทแปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ได้ประสานให้กับ TK park ในการจัดอบรม Mind Mapping Workshop (รุ่น 1,630) โครงการอบรมและประกวดห้องสมุดมีชีวิต TH park ครั้งที่ 2 มีบรรณรักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด / ครู / ผู้อำนวยการการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 220 คน จากห้องสมุด 220 แห่งทั่วประเทศเข้ารับการอบรม ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการประกวดครั้งแรกเมื่อปี 2549 จำนวน 40 คน อาจารย์ขวัญฟดีและอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์เป็นวิทยากร ผู้รับการอบรมมาจากห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด / ห้องสมุดประชาชนอำเภอ / ห้องสมุดเฉลิมราช ฯ / ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ / ห้องสมุดองค์การบริหารส่วนตำบลและจังหวัด / ห้องสมุดเทศบาลและห้องสมุดโรงเรียน นอกจาก Mind Mapping Workshop แล้วยังมีการบรรยายของ ดร ทัศนัย วงษ์พเศษกุล, ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / ผศ กุลวรา ๙พงศ์ไพโรจน์ ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มาหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ดร ทรรศนะ บุญขวัญ, ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ สมชาติ เศรษฐสมภพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรื ร่วมบรรยายในวันท่ 14 ตุลาคมด้วย