Monday, November 26, 2007

Mind Mapping Work Shop # 1250

วันนี้ผมไปทำ Mind Mapping Work Shop ให้กับบริษัท Workpoint Entertainment นับเป็นรุ่นที่ 1250 และเป็นครั้งที่สองที่ได้จัด workshop ให้ Workpoint. คุณประภาส ชลศรานนท์ ผู้บริหาร Workpoint เคยพาครอบครัวมาเข้า Public work shop เมื่อห้าหกปีก่อน และเคยจัด In-house ให้กับพนักงานมาแล้วรุ่นหนึ่ง เท่าท่จำได้รุ่นนั้นก็มีพนักงานรุ่นบุกเบิกหลายท่านเข้ารับการอบรม เช่น คุณพาณิช สดศรี ซึ่งป้จจุบันก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รุ่น 1250 อบรมในห้องโถงใหญ่ของอาคารหลังใหม่ของ ที่มีฉายาว่า "ฉางข้าว" มีผู้เข้ารับการอบรม 36 คน จากฝ่ายงานต่าง ๆ คละกันไป มีทั้งฝ่ายผลิตรายการ บัญชี ประชาสัมพันธ์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์ Mind Maps ที่นำมาเป็นตัวอย่างเป็นของ Art Director และฝ่ายผลิตรายการ