Wednesday, May 7, 2008

แถลงข่าวประกวด Mind Map of the year 2008

[อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล] [อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล และ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์] [อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์] คุณจิดาภา รัตนประทีป [ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมพัฒนาความจำ] คุณรมยธร รัชตโรจน์[บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด์ เทรดดิ้ง] คุณณภัทร เฉยนิล [วัฎฎะ] คุณชนิตสิรี ไกรฤกษ์ [ประชาชาติธุรกิจ] คุณกิตติยา บุญเจริญ [ช่อง 7 สี] คุณสุทิน ตันรัตนากร [GO TRANING] เมื่อวันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณธัญญา ผลอนันต์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมความจำ และอาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงว่า สถาบันนวัตกรรมความจำและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกันจัดงาน Thailand Open Memory Championships & Mind Map Festival 2008 โดยกล่าวว่าทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความจำ จึงได้ริเริ่มจัดงานแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักจำอัจฉริยะแห่งประเทศไทย โดยใช้กติกาการแข่งขันความจำของ World Memory Championships ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลก โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย การแข่งขันแบ่งเป็นระดับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับบุคคลทั่วไป จะได้ไปร่วมงานแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีงานสัมมนาด้านสมอง ความจำ และ Mind Map โดยรวมเหล่าวิทยากรด้านพัฒนาสมองและความจำ เช่น คุณวนิษา เรซ พันโทอานันท์ ชินบุตรและวิทยากรจากต่างประเทศ พร้อมกับการเปิดตัว Mind Map ที่ยาวที่สุดในโลก โดยได้รับเกียรติจากอดีตรองนายกรัฐมนตรี คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันและเปิดตัว Mind Map ที่ยาวที่สุดในโลก Mind Map ที่ยาวที่สุดในโลกนี้ จะเป็น Mind Map ที่แสดงชื่อเต็มกรุงเทพมหานครและขบวนเรือพยุหยาตราชลมารค ซึ่งจะมีความสูงประมาณ 5 เมตรและมีความยาวประมาณ 25 เมตร โดยทางสถาบันฯ ได้เซ็นสัญญา Agreement Regarding Record Attempt กับกินเนสบุ๊คส์ เพื่อบันทึก Mind Map ยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ ภายในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ Mind Map ที่ได้รับรางวัลและการออกบูธจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการพัฒนาสมองและความจำด้วย งาน Thailand Open Memory Championships & Mind Map Festival 2008 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 เวลา 9:00 – 17:00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชื่อสิ คุณก็จำเก่งได้ www.jumkeng.in.th สถาบันนวัตกรรมความจำ โทร. 02-981-0247, 02-981-1242 รายละเอียดการประกวด Mind Map of The Year 2008 ประกวด Mind Map 2008 การจดบันทึกด้วย Mind Map เข้ามาในประเทศไทยนับสิบปีแล้ว ผู้ใช้วิธีการนี้นับวันจะเพิ่มขึ้นและแพร่หลายออกไปในหลายมิติ ทั้งอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและถิ่นที่อยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้อย่างแพร่หลายและถูกวิธี จึงจัดให้มีการประกวด Mind Map 2008 เมื่อปี 2545 หจก.บูซานเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ประกวด Mind Map 2002 ขึ้น ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนประมาณ 100 ชิ้น ต่อมาปี 2546 มีการจัดประกวด Mind Map 2003 อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดประกวด Mind Map ภายในมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นมาก็เว้นไป 3 ปี ในปี 2551 จะจัดประกวดเป็นครั้งที่ 4 โดยกำหนดจะเปิดรับงานที่ส่งเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 และจะประกาศผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และจะมีการแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2551 ในงาน Mind Map Festival 2008 และ Thailand Open Memory Championships 2008 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ Mind Map เป็นเครื่องมือในการจดบันทึกข้อมูลและความคิด 2. เพื่อส่งเสริมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์พื้นฐานที่โทนี บูซาน คิดขึ้นเมื่อปี 2517 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ 4. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน ทั้งวิธีการ รูปแบบและเนื้อหา ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทยในวันส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งประเภทสถาบันและคณะบุคคล หลักเกณฑ์ของการประกวด 1. Mind Map ที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกเกณฑ์หลักของโทนี บูซาน เป็นส่วนใหญ่ ก) ใช้สีมากกว่าสามสี โดยเฉพาะแก่นแกน ข) ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์มากเท่าที่จะทำได้ ค) ไม่ล้อมกรอบแก่นแกน ภาพ สัญลักษณ์หรือคำ โดยไม่มีเหตุผลสมควร ง) กิ่งทุกกิ่งหรือเส้นทุกเส้นต่อกันไม่ขาดจากกัน โดยเฉพาะกิ่งแก้วที่แตกออกมาจากแก่นแกน จ) ภาพ/สัญลักษณ์/คำเดียวบนแต่ละกิ่ง (เส้น) กรณีคำให้เป็นคำสั้นที่สุด ที่แยกลงไปอีกแล้วเสียความหมาย 2. Mind Map ที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดภาษา วัสดุและเทคนิค 3. ส่งได้รายละไม่เกิน 10 ใบ/ประเภท ทั้งประเภทบุคคลและสถาบัน 4. ขนาดของผลงานต้องไม่น้อยกว่า 8 คูณ 11 นิ้ว ไม่เกินขนาด A3 หรือ 15 คูณ 24 นิ้ว 5. ผลงานที่ส่งต้องเป็นต้นฉบับ (ไม่พิจารณาสำเนา) ไม่ลอกเลียนของผู้อื่นและไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน 6. ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง (หากไม่ประสงค์เดินทางมารับรางวัล ผู้จัดจะส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนผู้ส่งเข้าประกวด 8. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 9. ลิขสิทธิ์ Mind Map ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด เป็นของสถาบันนวัตกรรมความจำ รางวัล 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน / นิสิตนักศึกษา / บุคคลทั่วไป ระดับละ 5,000 บาท 2. รางวัลของชำร่วย สินค้า ของเล่นตามวัยหรือสมาชิกวารสาร Go Training ฟรี 1 ปี 3. โล่หรือประกาศเกียรติคุณสำหรับสถาบันและผู้ได้รับรางวัลทุกคน 4. หนังสือชุด Mind Map และหนังสือสาระบันเทิงอื่น ๆ กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2551 การเข้าร่วมการประกวด 1. รับเฉพาะผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น ถือตราประทับเป็นหลักฐานสำคัญในการนับวันส่งผลงาน จ่าหน้า : คณะกรรมการประกวด Mind Map 2008, เลขที่ 176/362 หมู่บ้านรัตนาวลัยหลักสี่, แขวงสีกัน, เขตดอนเมือง, กทม. 10210 2. ด้านหลัง Mind Map ทุกใบที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งต้องระบุ ชื่อ (ด.ญ./ด.ช./นางสาว/นาง/นาย)........................................................ อายุ ..................... ปี ที่อยู่ ................................................................................ โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร............................ email.................................... สังกัด (สถาบันการศึกษา/ที่ทำงาน) ...........................................................จังหวัด......................... Mind Map หัวเรื่อง..................................... ข้อมูล/ความคิดจาก (หนังสือ/ภาพยนตร์ ฯลฯ)..................................................... เขียนขึ้นเพื่อ (ทบทวน/จำ/คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ)..................................................... 3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร/email 4. Mind Maps ที่ได้รับรางวัลและการคัดเลือก จะได้ร่วมการแสดงนิทรรศการ หรือรวมพิมพ์เป็นเล่ม หรือแสดงใน websites ในวาระอันสมควร 5. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.mindmap.in.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-981-0247, 02-981-1242

No comments: