Friday, May 9, 2008

PAN GROUP จัด Mind Mapping Workshop # 1,366

Mind Mapping for Pan Group จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 29 คน รวมทั้ง ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่มแพนและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกเชิญชัย พินิจสูทธาโภชน์ ประธานกรรมการกลุ่มแพน คุณพยนต์ พันธ์ศรี ประธานกรรมการบริษัทฟุตแวร์เทค 1530 เข้าร่วมรับการอบรมตลอดทั้งสองวัน [พลเอกเชิญชัย พินิจสูทธาโภชน์ ดร.ณรงค์ โชควัฒนา และคุณพยนต์ พันธ์ศรี] [Mind Map กิตติมศักดิ์ ของ ดร.ณรงค์ โชควัฒนา] [การบ้าน Mind Map ที่ชนะใจเพื่อนร่วมรุ่น อันดับ 1 เป็นของคุณประภาพรรณ์ รัฐกาญจน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท นูทรีชั่นเฮ้าส์] [การบ้าน Mind Map ที่ชนะใจเพื่อนร่วมรุ่น อันดับ 2 เป็นของคุณพิมพ์ อนุสรหิรัญการ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปบริษัท บ้านแพนเอนจิเนียริ่ง แอนด์โฮลดิ้ง] [การบ้าน Mind Map ที่ชนะใจเพื่อนร่วมรุ่น อันดับ 3 เป็นของคุณธำรงค์ ศิริวงศ์ดามพ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)] [การบ้าน Mind Map ของคุณสรรเสริญ ประยูรพงษ์ กรรมการรองผู้จัดการบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เข้าตาวิทยากร เพราะเป็นคนเดียวที่มีกิ่งพิเศษสำหรับวิทยากรทั้งสองคน] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [การบ้าน Mind Map สรุปการเรียนรู้วันที่ผ่านมา] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ร่วมกันเขียน Mind Map กลุ่ม] [ผลงาน Mind Map กลุ่ม] [ผลงาน Mind Map กลุ่ม] [ผลงาน Mind Map กลุ่ม] [ผลงาน Mind Map กลุ่ม] [ผลงาน Mind Map กลุ่ม] [กิจกรรม Group A - Group B สรุปภายในหนึ่งนาที] [หมวกขาว - -Fact & Figue - ข้อมูล ข้อเท็จจริง] [หมวกเขียว - คิดนอกกรอบ] [ผู้เข้ารับการอบรมสรุปว่าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง] [ศ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล สำรวจว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ตั้งแต่เช้าวันที่ 9 เมษายนหรือไม่] ปรัชญาของกลุ่มแพน "เราคือกลุ่มแพน(แต่ละคนทำเพื่อกลุ่ม และ กลุ่มทำเพื่อเราแต่ละคน) เรามีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ ศักดิ์ศรี ความเป็นธรรมและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของบุคลากร เราจะทำงานภายในกรอบของสังคมไทย สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและผลประโยชน์ของชาติ" กลุ่มแพนเป็นบริษัทของคนไทย และมีฐานการผลิตในประเทศไทย เป็นกลุ่มบริษัทที่ส่งออกรองเท้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันกำลังการผลิตและการส่งออกรองเท้ากีฬาคุณภาพดีกว่า 36 ล้านคู่ต่อปี นอกจากรองเท้ากีฬาแล้ว กลุ่มแพนยังสามารถผลิตรองเท้าประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดโลกได้อีกด้วย การอบรมครั้งนี้ ศ.ดร.กรัสไนย หวังรังสิมากุล อดีตคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหัวข้อ How to Think ด้วย ความเป็นมาของกลุ่มแพน Pan Group หรือ กลุ่มแพนเกิดจากหน่วยงานเล็ก ๆ หน่วยงานหนึ่งในบริษัท ไลอ้อน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสหกรุ๊ป เริ่มจากการทำรองเท้าผ้าใบในปี พ.ศ.2507 ภายใต้เครื่องหมายการค้าโอลิมปิค ต่อมาอีก 10 ปี จึงได้แยกตัวออกมาตั้งเป็น บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด ผลิตรองเท้านักเรียนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีทั้งรองเท้านักเรียน รองเท้ากีฬาและชุดกีฬาของตนขึ้นมาภายใต้เครื่องหมายการค้า แพน จึงใช้ชื่อเแพนเป็นทั้งชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าและเป็นชื่อรวมของกลุ่ม บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาการผลิตรองเท้าจนได้มาตรฐานสูงและก้าวสู่ความเป็นสากล ได้พัฒนาบุคลากร เครื่องจักรและการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จนได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท BLUE RIBBON SPORT INC ผู้จัดจำหน่ายรองเท้ากีฬาไนกี้ อันเป็นรองเท้ากีฬาที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลก ให้เป็นผู้ผลิตรองเท้าไนกี้ นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผลิตรองเท้ากีฬาชั้นนำของโลกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ต่อมาปี พ.ศ.2522 ได้ตั้งบริษัท แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด ขึ้นมาที่สวนอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อผลิตรองเท้าไนกี้สนองความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ BLUE RIBBON SPORT INC. บริษัท บางกอกรับเบอร์ และ บริษัท แพนเอเซีย ฟุตแวร์ เป็นที่เชื่อถือของลูกค้ามากขึ้น จึงได้มีการตั้งโรงงานผลิตรองเท้าขึ้นมาอีก 3 บริษัท คือ บริษัท ฟุตแวร์เทค 1530 จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จำกัด บริษัททั้งสองตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเซีย ฟุตแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริษัททั้งสามดังกล่าว ผลิตรองเท้าให้กับลูกค้า เพื่อส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ เช่น รองเท้าไนกี้ เฮด เดียดอร่า และ ฮีลแคร์ เป็นต้น กลุ่ม PAN เมื่อขยายตัวออกเป็นหลาย ๆ บริษัท จึงใช้ชื่อกลุ่มแพน โดยมีบริษัท บางกอก รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำบริษัททั้งห้าได้สั่งสมความชำนาญ ตลอดจนเทคโนโลยีไว้เป็นอันมาก จนสามารถผลิตรองเท้าที่มีเทคโนโลยีสูง ๆ ได้แทบทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถผลิตรองเท้าที่ใช้สวมใส่ไปทำงาน รองเท้าแฟชั่น ตลอดจนรองเท้าลำลองทั้งชายและหญิง ในรูปแบบต่าง ๆ กัน แม้จะมีโรงงานผลิตรองเท้าอยู่หลายบริษัท แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมอบความไว้วางใจให้แก่กลุ่มยิ่งขึ้น กลุ่มแพนจึงขยายการผลิตไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุน กลุ่มแพนมีเป้าหมายที่จะทำธุรกิจอุตสาหกรรมรองเท้าให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ดังนั้น กลุ่มแพนจึงได้ลงทุนสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมรองเท้าขึ้นมา เพื่อให้อุตสาหกรรมรองเท้าของไทยสามารถพึ่งพาวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นได้ในประเทศของเราเอง แทนการนำเข้าจากต่างประเทศเช่นแต่ก่อน อุตสาหกรรมที่กลุ่มแพนลงทุน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรองเท้า แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1) แม่พิมพ์พื้นรองเท้า 2)พื้นรองเท้า 3)วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบรองเท้า การวิจัยและพัฒนา งานวิจัยและพัฒนามีความสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมรองเท้าอยู่รอดและเติบโตได้ กลุ่มแพนได้จัดตั้งบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด ขึ้นที่กรุงเทพ เพื่อทำการทดลองค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรองเท้าในอนาคตด้วยตนเอง และยังได้จัดตั้งบริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด ขึ้นที่ศรีราชา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบรองเท้าและแม่พิมพ์พื้นรองเท้าด้วยคอมพิวเตอร์

1 comment:

NTN said...

ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ทำให้ได้รู้ว่า "สมองของเรา" ทำงานอย่างไร

ตอนนี้ค้นพบอะไรบางอย่างที่สามารถตอบคำถามที่มีอยู่ในใจได้แล้ว และเริ่มเขียน Mind Map และเอาสิ่งที่ได้เรียนบางส่วนไปสอนต่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ