Tuesday, May 6, 2008

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนเก่าแก่ แต่ทันสมัย ใช้ Mind Map

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จัด Mind Mapping Workshop # 1,362 ให้กับคณาจารย์จำนวน 41 คน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ประวัติโรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แต่เดิมคือโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เมื่อแรกเริ่มเปิดสอนมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลคล้ายกับครูใหญ่ พระลูกวัดเป็นครูน้อย สถานที่เรียนอาศัยกุฏิพระ ศาลาการเปรียญหน้าโบสถ์และหน้าวิหารของวัดเขมาภิรตารามเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน วิชาที่สอนสมัยแรกคือ ภาษาไทย ภาษาขอม การอ่าน การเขียน การคัดลายมือ วิชาศีลธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์พงศาวดารไทยและความรู้ประสบการณ์จากพระผู้สอน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2443 ท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิต (คง ปัญญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม ขอกรมศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ในปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระที่นั่งมูลมณเฑียร ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังมาปลูกที่วัดเขมาภิรตาราม และทรงพระราชทานให้เป็นโรงเรียน จึงนับได้ว่าเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และในปี พ.ศ.2450 กรมศึกษาธิการจึงขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดเขมาภิรตาราม ให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม” ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยมีท่านเจ้าคุณพระวินัยรักขิตเป็นผู้อุปการะโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2478-2479 กระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอด ณ วัดเขมาภิรตาราม โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นประธาน จอมพล ป.พิบูลสงครามได้เห็นโรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคับแคบมาก จึงได้บอกบุญบรรดาข้าราชการกระทรวงกลาโหมเชิญชวนบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จัดสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 12 ห้องเรียน เสร็จและเปิดใช้ในปี พ.ศ.2482 เรียกอาคารหลังนี้ว่า “อาคารกลาโหมอุทิศ” พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนกลาโหมอุทิศ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ข้าราชการของกระทรวงกลาโหม ที่ได้ริเริ่มและร่วมกันบริจาคทรัพย์ ดังนั้น โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามจึงมีชื่อเป็น “โรงเรียนกลาโหมอุทิศ” อยู่ช่วงระยะหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.2492-2495 ฯ พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีโอกาสมาเยี่ยมโรงเรียนกลาโหมอุทิศ เห็นว่าอาคารหลังใหม่ที่ได้เชิญชวนข้าราชการกระทรวงกลาโหมบริจาคทรัพย์สร้างไว้ยังคับแคบ จึงให้กระทรวงศึกษาธิการหาที่จัดสร้างและขยายโรงเรียนและทำการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 242 จำนวน 1 หลัง 22 ห้องเรียน (ปัจจุบัน คืออาคาร 1 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม) และเปิดใช้เป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2499 โดย ฯพณฯ จอมพลป. พิบูลสงคราม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามเดิม คือ “โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม” ส่วนอาคารเรียนกลาโหมอุทิศ เปลี่ยนชื่อเป็น “เรือนกลาโหมอุทิศ” ใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และพระที่นั่งมูลมณเฑียรได้เปิดใช้เป็นห้องสมุดประชาชนวัดเขมาภิรตาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2498 กรมสามัญศึกษาได้ขออาคาร “เรือนกลาโหมอุทิศ” เป็นที่ทำการสอนระดับประถมศึกษาและให้ชื่อว่า “โรงเรียนกลาโหมอุทิศ” จนกระทั่งในปี พ.ศ.2503 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 และเปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2520 ได้เพียงปีเดียว เมื่อปี พ.ศ.2521 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 และได้ยุบระดับมัธยมศึกษา โดยนำนักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี ต่อมาปี พ.ศ.2523 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาจนบัดนี้.

No comments: