Thursday, May 29, 2008

ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต Mind Mapping Workshop # 1,381

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต Mind Mapping Workshop # 1,381 ที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน

No comments: