Thursday, May 15, 2008

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Public Mind Manager Workshop รุ่น 23

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) Public Mind Manager Workshop รุ่น 23 หรือตรงกับ Mind Manger Workshop รวมรุ่นที่ 1,369 เป็นเวลาสองวัน 14-15 พฤษภาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 41 คน จากบริษัทต่าง ๆ รวมทั้ง 2 คนจากมูลนิธิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

No comments: