Thursday, August 28, 2008

น้ำประปาไทย (มหาชน) จัด Mind Map Workshop # 1505 รุ่นที่ 2

น้ำประปาไทย (มหาชน) จัด Mind Map Workshop รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 มีผู้บริหารและหัวหน้างานเขารับการอบรม 29 คน [เปิดการอบรม] [เปิดการอบรม] [บรรยากาศการอบรม] [บรรยากาศการอบรม] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [คู่หูเรียนรู้ของคุณ] [เขียน Mind Map ใบแรก] [เขียน Mind Map ใบแรก] [เขียน Mind Map ใบแรก] [เขียน Mind Map ใบแรก] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [ตัวอย่าง Mind Map เรื่องตัวเองของผู้เข้ารับการอบรมรุ่น 1505] [เรียนรู้เรื่องสายตาเวลาอ่าน] [เรียนรู้เรื่องสายตาเวลาอ่าน] [เรียนรู้เรื่องสายตาเวลาอ่าน] [เรียนรู้เรื่องสายตาเวลาอ่าน] [เรียนรู้เรื่องสายตาเวลาอ่าน] [ส่วนหนึ่งของรุ่น 1505 ถ่ายถามร่วมกัน]