Sunday, September 14, 2008

IT One จัด Mind Mapping Workshop รุ้นที่ 2 (#1,570)

IT One จัด Mind Mapping Workshop รุ้นที่ 2 (#1,570) IT One จัด Mind Mapping Workshop รุ้นที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 นับเป็น รุ่นที่ 1,570 มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน [คุณณัฏฐกา เสนาลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและแนะนำวิทยากร] [คุณจักรินทร์ พงศ์ศรีรัตน์ (ต้าร์) คิดวิธีใช้ปลงสีฟันได้ถึง 59 วิธีภายในเวลา 3 นาที จัดเป็นอับดับสองคนที่สอง] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น IT One # 2]