Monday, September 8, 2008

อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี จัด Mind Mapping Workshop ให้คณาจารย์

อนุบาลพัฒนานิคม ลพบุรี จัด Mind Mapping Workshop ให้คณาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 มีครู อาจารย์และผู้บริหารจากโรงเรียนในอำเภอชัยบาดาลมาร่วมรับการอบรมด้วย ประมาณ 40 คน