Monday, September 29, 2008

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัด Mind Map Workshop รุ่น 1583

“ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” ได้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก่อนหน้านี้เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (ปัจจุบันคือ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ) ประกาศจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัด แต่ก่อนหน้านี้ก็มีประวัติมายาวนาน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เมื่อกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกองอุปกรณ์การศึกษาขึ้น จากนั้นก็มีการสร้าง ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเมื่อปี พ.ศ. 2505 จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปี พ.ศ. 2514 แต่มาเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2518 และต่อมาปี 2518 ประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการใหม่ จัดตั้งหน่วยงานระดับกองหน่วยใหม่ คือ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัด Mind Map Workshop รุ่น 1583 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 มีพนักงานเข้ารับการอบรม 30 คน [Shopping ideas] [Shopping ideas] [ตัวอย่าง Mind Map รุ่น 1583] [Mind Map ที่ได้ 7 ดาวจากเพื่อนร่วมรุ่น]