Tuesday, September 23, 2008

ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,579

ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,579 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม 29 คน โดยเน้นในการนำไปใช้ด้าน การตัดสินใจ การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ การจับประเด็น/ย่อความและการทำงานเป็นทีม ธนาคารแห่งประเทศไทย(BOT) รวมอบรม Mind Map มาแล้วทั้งหมด 7 รุ่น เริ่มครั้งแรกโดย สายงานออกบัตรธนาคาร รุ่นที่220เมื่อ วันที่ 30-31 มี.ค. 2545 มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาณจนบุรี ต่อมาในปีเดียวกันมีการจัดรุ่นที่ 266 วันที่ 7-8 ก.ย. 45 ที่โรงแรม โซลทวิน มีผู้เข้ารับการอบรม 60 คน แล้วว่างเว้นไปอีกหลายปี จนปี 2549 จึงจัดอีกสองรุ่น คือรุ่นที่ 819 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ และรุ่นที่ 955 วันที่ 3 ตุลาคม ตามด้วยอีกสองรุ่นในปี 2550 คือรุ่นที่ 1232 วันที่ 7 พฤศจิกายน และ รุ่นที่ 1257 วันที่ 17 ธันวาคม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทสไทยสองคนเคยผ่านการอบรม Mind Mapping Workshop มาแล้วคนแรกคือ มรว. ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเข้ารุ่น 37 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2542 สมัยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM Bank ผู้ว่าคนปัจุบันคุณธาริษา วัฒนเกษเคยเข้ารับการอบรม Mind Mapping Workshop รุ่น 819 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 สมัยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ [คู่หูเรียนรู้ สู่ Mind Map 100 ใบของคุณ อย่าลืมเซ้าซี้จี้ไชจูงใจกันด้วยนะครับ] [คู่หูเรียนรู้ สู่ Mind Map 100 ใบของคุณ อย่าลืมเซ้าซี้จี้ไชจูงใจกันด้วยนะครับ] [คู่หูเรียนรู้ สู่ Mind Map 100 ใบของคุณ อย่าลืมเซ้าซี้จี้ไชจูงใจกันด้วยนะครับ] [คู่หูเรียนรู้ สู่ Mind Map 100 ใบของคุณ อย่าลืมเซ้าซี้จี้ไชจูงใจกันด้วยนะครับ] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูงสุดถึง 4ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูง 3 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูง 3 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูงถึง 2 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูงถึง 2 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูงถึง 2 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้สูงถึง 2 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้ 1 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เพื่อนให้ 1 ดาว] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ลืมแก่นแกน - ลืมตั้งสติก่อนเริ่มคิด !] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ตัวอย่าง Mind Map ของพนังานธนาคารแห่งประเทศไทย] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [ทดลองว่าเราบังคับสายตาได้หรือไม่] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ] [เรียนรู้การเคลื่อนสายตาเวลาอ่านหนังสือ]