Wednesday, September 17, 2008

พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จของงานด้วย Mind Map รุ่น 1,575

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ จัดหลักสูตรสาธารณะเรื่อง พัฒนาความจำเพื่อความสำเร็จของงานด้วย Mind Map รุ่น 1,575 ณ KU Home เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานศาลรัฐธรรมูญ, กระทรวงยุติธรรม, กรมทางหลวง, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ, กรมข่าวทหารบก, กรมกำลังพลทหาร, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมควบคุมวัตถุเสพติด, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน, กรมศิลปากร, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักโรคไม่ติดต่อ, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๖, สำนักอำนวยการประจำศาลอุธรณ์ภาค ๗, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ๙, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม,มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล,ศูนย์การแพทย์กาณจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยนครราชสีมา, คณะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นอกจากนี้มีจากภาคเอกชนมาด้วยเช่น บริษัทฟอนเทียร่า แบรนด์ส บริษัท ไทยเมจิปาร์มาซิวติคัล, บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์, บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย), บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย), บริษัท มิวตี้แพค, บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทย เป็นต้น