Sunday, June 15, 2008

นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม-หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ อบรม Mind Mapping Workshop # 1,420

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม(College of Social Innovation) เพื่อคิดค้นและเสนอหลักสูตร แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งความรู้ด้านการเมือง ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมวิทยา จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทั้งปัญญา วิสัยทัศน์และจิตสำนึกไปพร้อม ๆ กัน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มีปรัชญาในการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคมร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กระบวนทัศน์ใหม่และนวัตกรรมสังคม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิตและมหาบัณฑิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ การวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างยั่งยืน หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต และศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (B.A, M.A and Ph.D - leadership in Society, Business and Politics) เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการทางด้านปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้เข้าใจ เศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม มุ่งหมายพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้แบบรอบด้าน มีวุฒิภาวะทั้งทางปัญญา อารมณ์และจิตสำนึก มีวิสัยทัศน์ จินตนาการสร้างสรรค์ ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความเป็นจริงทางการเมืองและสังคม สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ความรู้ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต อันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นผู้นำในทุกระดับ ทั้งในองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรอิสระมหาชน องค์กรทางการเมือง องค์กรทางสังคมและองค์กรทางธุรกิจทุกระดับในโลก ซึ่งมีทั้งการร่วมมือและแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและสลับซับซ้อน หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สังคมไทยและสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน เนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียกร้องประชาธิปไตย กระแสธรรมาภิบาลและโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทำให้การศึกษาหาความรู้ต้องปรับตัวให้เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเรื่องปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง การบริหารจัดการ ฯลฯ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เข้าใจ เศรษฐกิจ สังคม อย่างเป็นองค์รวม สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ความรู้ให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการมีบทบาทเป็นผู้นำองค์กรและชุมชนในระดับต่าง ๆ ในสังคมสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา PPE ภายใต้โครงการนานาชาติ โดยการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 และได้ปรับหลักสูตรเดียวกันนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในระบบไตรภาคในปีการศึกษา 2542 และได้เปิดหลักสูตรภาษาไทยในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ภาษาไทย) เป็นการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาปรัชญา เศรษฐศาสตร์และการเมืองให้มีเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้สาขาต่าง ๆ ที่จะมีส่วนพัฒนาภาวะผู้นำชัดเจนเพิ่มขึ้น นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจำนวนประมาณ 45 คนได้รับการอบรม Mind Mapping Workshop รุ่น 1420 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2551