Wednesday, June 18, 2008

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

รัฐบาลสมัย ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ เป็นการพัฒนาเพื่อความกินดีอยู่ดีหรือพออยู่พอกิน ให้แก่ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีส่วนสำคัญที่เข้าไปเสริมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นส่วนรวมด้วย รัฐบาลเห็นว่าหากจะปล่อยให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปในแบบละหน่วยงานจะดำเนินการอย่างเอกเทศในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ โดยไม่มีการประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดบรรลุผลตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ รัฐบาลจึงได้หามาตรการแก้ปัญหานี้ โดยการจัดระบบสนองพระราชดำริขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยการริเริ่มของ ในการจัดระบบเพื่อรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริทั้งหลาย รัฐบาลได้ดำเนินการออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔” และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๔ โดยกำหนดให้มีองค์กรระดับชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียกว่า “คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)” เครื่องหมายราการ กปร“ รูปหนุมานอาสาภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎครอบพระอุนาโลมภายในซุ้มเรือนแก้ว มือขวาถือธง มือซ้ายถือตรี เหาะลอยอยู่เหนือลายเมฆ ” ความหมาย หนุมานเป็นพญาวานร ทหารเอกของพระราม (พระนารายณ์อวตาร) มือขวาถือธง หมายถึง ลูกพระพาย (ลูกลม) ที่มีฤทธานุภาพ หาวเป็นดาวเป็นเดือน มือซ้ายถือตรีเทพเป็นอาวุธประจำกาย มีความสามารถในหลาย ๆ ด้าน เหาะอยู่เหนือเมฆ โดยภาพหนุมานอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ครอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบพระอุณาโลม หมายถึง หนุมานได้เข้ามาถวายตัวต่อพระรามและอาสากระทำการต่าง ๆ โดยติดตามพระรามไปทุกแห่งหนและทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างสันติสุข เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน วิสัยทัศน์ “หน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” พันธกิจของสำนักงาน กปร. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 กปร ได้จัดพิธีเปิดการอบรมเรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้วย Mind Map" ณ โรงแรมปรินซ์พาเรซ ท่านรองเลขาธิการ กปร.คุณศรีนิตย์ บุญทรงเปิดการอบรม ให้นโยบาย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์แนะนำ Mind Map คืออะไร 0930-12.00 น. ท่านที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณแสนเมือง วิริยศิริ บรรยายปฐมนิเทศเรื่อง "โครงการในพระราชดำริ" 13.30-16.00 มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกอบรมที่ชะอำ กลุ่มที่สองอบรมที่ชลบุรี บรรยากาศพิธีปฐมนิเทศ