Saturday, June 7, 2008

CDG Group & G-Able Group จัด Mind Mapping Workshop # 1,387

CDG Group & G-Able Group จัด Mind Mapping Workshop # 1,387 นับเป็นรุ่นที่ 4 ของปี 2551 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 มีพนักงานเข้ารับการอบรม 29 คน CDG Group หรือ กลุ่มบริษัทซีดีจี ถือกำเนิดจากบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นสาขาของบริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพนักงานให้บริการจำนวน 6 คน เพื่อเป็นศูนย์สนับสนุนและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเขตภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8 ปีต่อมา บริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น ได้กลายมาเป็นบริษัทของคนไทย 100% นำทีมโดยคุณยิ่งยง ลิ่วเจริญ และได้เปลี่ยนสถานะจากสาขามาเป็นตัวแทนจำหน่าย ในนามบริษัท คอนโทรล ดาค้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็น System Integrator ผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์และให้บริการอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบวงจร ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบัน คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องตรวจข้อสอบจากบริษัท เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ อิงค์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายในภาคพื้นอินโดเชียด้วย ก่อตั้ง บริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น แอสโซซิเอตส์ จำกัด เมื่อปี 2525 เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องซูเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ PRIME จากบริษัท ไพรม์ คอมพิวเตอร์ อิงค์ จากนั้นบริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร อาทิ ฮาร์ดแวร์และโซลูชั่น รวมไปถึงการให้บริการภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ PRIME แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ปี 2536 ยุคสมัยทางการค้าได้เปลี่ยนไป กระแสของการค้าได้เน้นไปที่ Open Systems บริษัทได้ปรับนโยบายและเปลี่ยนบทบาทบริษัทใหม่เป็น Open Platform System Integrator และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่จวบจนปัจจุบันรู้จักกันดีในนามว่า บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ วันนี้กลุ่มบริษัทซีดีจี เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ชำนาญงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จนก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่ให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งพิจารณาถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพให้กับลูกค้า ด้วยความเที่ยงธรรม ซึ่งก็คือความจริงใจ ใส่ใจและการเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุด รวมถึงการรักษาคำมั่นสัญญา ทำให้เราผูกผันกับลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจไว้ได้ นั่นก็คือ 1. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานสูง และมีค่าใช้จ่ายต่ำ 2. มีระบบและระเบียบการทำงานภายในกลุ่มบริษัท ที่มีคุณภาพที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจที่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. พัฒนาและคงไว้ซึ่งนโยบายและการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อเป็นการรักษาและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้ในองค์กร 4. เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 5. พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจอันมั่นคงและยั่งยืนถาวรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทอาจนำมาใช้ในการให้บริการลูกค้า 6. ดำเนินการให้มีเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของกลุ่มบริษัท ฯ โดยใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรและการบริหารจัดการธุรกิจที่เน้นความสำคัญและการวางแผน