Tuesday, June 24, 2008

กปร. ดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คนดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอบรม Mind Mapping Workshop รุ่น 1,425 ที่หัวหินระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2551