Wednesday, June 18, 2008

Rotary Club of Dhonburi บรรยายหัวข้อ Mind Map เครื่องมือที่อัจฉริยะเลือกใช้

Rotary Club of Dhonburi เชิญอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์บรรยายในการประชุมปกติประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่พุธ 18 มิถุนายน 2551 เรื่อง “ Mind Map เครื่องมือที่อัจฉริยะเลือกใช้” เวลา 12.30 -13.30 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ มีสมาชิกร่วมรับฟังประมาณ 40 คน