Wednesday, November 19, 2008

AMWAY (Thailand) จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1653

AMWAY จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1653 มีผู้เข้ารับการอบรม 45 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 คุณเพียงกาญจน์ หอมชื่น, ผู้จัดการอาวุโสฝึกอบรมและพัฒนา, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) กล่าวแนะนำหลักสูตรและวิทยากร คู่หูเรียนรู้สู่ 100 Mind Maps
ตัวอย่าง Mind Map ชาว AMWAY
รู้จักสายตาเวลาอ่าน
[ถ่ายภาพหมู่คณะ เป็นที่ระลึก] [ภาพบรรยากาศในการอบรม]

No comments: