Tuesday, November 18, 2008

PANASONIC Refrigeration Devices (Thailand) จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1653

PANASONIC Refrigeration Devices (Thailand) จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1653 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 มีหัวหน้างานและผู้บริหารเข้ารับการอบรม 40 คน
คุณวารณ ตันติวงศ์ กล่าวแนะ
นำวิทยากรถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่
ระลึก