Thursday, November 20, 2008

TOA PAINT (THAILAND) จัดอบรม Mind Mapping รุ่น 1655

TOA PAINT (THAILAND) จัดอบรม Mind Mapping Workshop รุ่น 1655 ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม 45 คน

คุณกัมปนาท วินิจธรรมกุล, ผู้อำนวยการสารงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกียรติมาสรุปการอบรมให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมฟังทั้งสองวัน

ส่วนหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมตลอดสองวัน เปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เรื่องยาก ใช้สมองซีกซ้านในการจดบันทึก