Thursday, November 6, 2008

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,647

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Minf Mapping Workshop รุ่นที่ 3" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกาคม 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 53 คน หลังจาประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 รุ่นที่สองเมื่อวันที่ วันที่ 9 กรกฏาคม 2551 อาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล หัวหน้าแผนกบุคลากร กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม การบ้าน Mind Map ของอาจารย์พัทยา หิรัญตีรพล Mind Map เงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
บรรยากาศในการอบรม
เรียนรู้เรื่องสายตาและการอ่าน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop"
หลักการและเหตุผล Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง”ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน อีกด้วย การฝึกอบรมหลักสูตร “Mind Mapping” จึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน และการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วย Mind Mapping Workshop” ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2551 และ วันที่ 6 พฤศจิกาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ การสร้างระบบความจำที่ถูกวิธี และการเชื่อมโยงความต่อเนื่องของการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิค Mind Mapping เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนกบุคลากร

No comments: