Monday, November 24, 2008

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 1658

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด Mind Mapping Workshop รุ่นที่ 1658 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 มีผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายระบบการชำระเงินเข้ารับการอบรม 33 คน ณ อาคารสำนักงานสาขาสุรวงศ์ V [คู่หุเรียนรู้สู่ 100 Mind Maps]
V [บรรยากาศในการอบรม]

No comments: