Friday, November 14, 2008

สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมพยาบาลกุมารเวช

สถานบริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมพยาบาลกุมารเวช จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,652 ณ โรงแรม
Lotus Pang Suan Kaew เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 มีผู้เข้ารับการอบรม 138 คน อาจารย์ขวัญฤดี และ อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ ร่วมกันเป็นวิทยากร มีพระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ผู้เขียนหนังสือ "ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่" นายแพทย์และพยาบาลจากภาคเหนือหลายจังหวัดมาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ [บรรยากาศในห้องอบรม]