Saturday, December 29, 2007

ขึ้นเหนือเพื่อวงการศึกษา

ระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2550 อาจารย์ขวัญฤดีและผมเดินทางขึ้นเหนือสามจังหวัด เพื่อจัด Mind Mapping Workshops ใหักับบุคลากรในวงการศึกษาสามกลุ่ม คือครูอาจารย์ทั้งในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนรวม 366 คน สรุปการเดินทาง 6 วันเป็น Mind Map ที่เขียนด้วยโปรแกรม iMindMap ได้ดังภาพประกอบ

No comments: