Saturday, December 22, 2007

Mind Mapping Workshop รุ่น 1259 Introduction to Brain Gym รุ่น 1 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นปลื้มคนฟังเต็มห้องปร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสถาปนาหลังการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2533 รัฐบาล ไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็กไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติ สำหรับพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติหลักการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอเป็นแกนจัดตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติโครงการ การจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 และได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง อาคารสถาบันก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2549 ถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยมีปณิธานว่า “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เต็มศักยภาพทุกด้าน พร้อมเอื้อ ประโยชน์ต่อชุมชน” รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นผู้บุกเบิกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษามากว่า 20 ปี รายการ “รักลูกให้ถูกทาง” ออกอากาศมาแล้ว 21 ปี ทางช่อง 7 ในอดีตและช่อง 11 ในปัจจุบัน อาจารย์ขวัญฤดีและผมมีโอกาสไปออกอากาศในรายการของดร.สายฤดีคนละสองครั้ง และครั้งนี้ดร.สายฤดีก็ให้โอกาสมาพบผู้สนใจจำนวนมาก การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พัฒนาสมองด้วยเทคนิค Brain Gym และ Mind Map" โดย อ.ขวัญฤดี ผลอนันต์ นักวิชาการอิสระด้านการศึกษาและการจัดการความรู้ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษาและอาจารย์มารับฟังจำนวนประมาณ 290 คน เต็มห้องประชุมใหญ่ รศ.ดร.สายฤดี ถึงกับออกปากว่าปลื้มใจจัดแล้วมีคนมาเต็มห้อง บางคนมาจากบางเขน บางคนก็มาจากบางเลน ทั่วสารทิศ การบรรยายของอาจารย์ขวัญฤดีในวันนี้นับได้ว่าเป็นการเปิดตัวเรื่อง Brain Gym อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก หลังจากที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว ’๙๔ ได้ตีพิมพ์หนังสือชุด เป็นภาษาไทยมาแล้วครบชุด 7 เล่ม โชคดีซ้ำสองก็คือ ได้มีโอกาสพบ ดร. ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนายการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งเป็นนักประสาทวิทยาศาสตร์ หวังว่าคงจะได้รับความรู้จากอาจารย์ประภาพรรณเพิ่มเติมในอนาคต เพราะงานที่อาจารย์ขวัญฤดีและผมทำอยู่ก็อาศัยพื้นฐานความรู้เรื่องสมองเป็นหลัก

No comments: