Saturday, December 29, 2007

Mind Mapping Workshop # 1,260 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพชรบูรณ์

อนุสนธิจากการจัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1,204 และ 1,205 เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2550 ให้กับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งของ การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนการสอนคิดของโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนให้กับครูแกนนำขับเครื่อนการคิดสู่ห้องเรียน รวม 350 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ที่ร่วมเป้นวิทยากรพี่เลี้ยงอีก 175 และผู้สนใจเข้าสมทบอีกจำนวนหนึ่ง รวมประมาฌ 530 คน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนหนึ่งต้องการขยายผล และนำวิธีเขียน Mind Map แบบที่ถูกต้องตามแนวคิดของ Tony Buzan ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map จึงประสานมายัง Buzan Centre (Thailanbd) เพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องสู่ท้องถิ่น อาจารย์อนงค์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหล่มสัก เพชรบูรณ์ ได้รวบรวมครูแกนนำและโรงเรียนในเครือข่าย รวมทั้งโรงเรียนมัธยมในหล่มสักจำนวน 230 คน มารับการอบรม "ประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อต่อยอดการสอนคิด ของโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนมัธยมปลาย" ในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 วัน X-mas พอดี โดยจัดขึ้นที่โรงแรม หล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล รองผอ. สุรัตน์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่องการคิด สรุปว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องการคิดอยู่ 4 ประการ คือ ๑. คิดผิด/คิดมิชอบ ๒. คิด ๓.คิด ๔.คิดแล้วไม่ทำ (ดีแต่คิด) ช่วงแข่งกันคิดเรื่อง แปรงสีฟันทำอะไรได้บ้างนอกจากสีฟัน ปรากฏว่าอาจารบ์เดชา ชัยสิทธิ์ แห่งโรงเรียนบ้านวังกวาง (สพท. พช. เขต ๒) ตำบลวังกวาง น้ำหนาว สามารถจดความคิดได้ถึง 41 รายการ ผู้สังเกตการณ์จากวงการศึกษาในเพชรบูรณ์หลายท่าน เช่น อาจารย์ชัยศักดิ์ เกษามูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ [ภาพบนสุด อาจารย์เดชา ชัยสิทธิ์] [ภาพที่ 2 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 3 ขวัญฤดี ผลอนันต์] [ภาพที่ 4-7 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 8 ธัญญา ผลอนันต์ อาจารย์อนงค์ และอาจารย์ชัยศักดิ์ เกษามูล ]

No comments: