Sunday, December 30, 2007

Mind Mapping Workshop # 1,262 และ Introduction to Brain Gym # 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า ๗,๔๒๐ คน ตั้งอยู่ริมถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของภาคเหนือ ก่อตั้งโดย ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล และนาง มากาเร็ต แมคกิลวารี มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน เพื่อให้การศึกษาแก่สตรีได้เรียนหนังสือทัดเทียมกับผู้ชาย ดังนั้น นางมากาเร็ต แมคกิลวารี จึงได้เปิดสอนเด็กผู้หญิง ขึ้นที่บ้านพักของท่าน เมื่อปี พ.ศ.2421 โดยสอนการเย็บปักถักร้อยและคริสตจริยธรรม ต่อมาผู้ปกครองได้เริ่มเห็นความสำคัญของการให้การศึกษาแก่สตรี จึงส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือมากขึ้น ทางมิชชั่นนารีก็ได้รายงานไปยังสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯและสำนักงานใหญ่ได้ส่งครู มาช่วยสอนจนสามารถจัดตั้งเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ใช้ชื่อ ว่า"โรงเรียนสตรี" สถานที่ตั้งคือเชิงสะพานนวรัฐ (ปัจจุบันคือที่ตั้งของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสตรีพระราชชายา" เมื่อปี พ.ศ. 2431 ได้ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำพระนามของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระชายาของพระองค์ มาเป็นนามของโรงเรียน และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 ย้ายสถานที่ตั้งแผนกมัธยมของโรงเรียนไปอยู่ที่ ตำบลหนองเส้ง และใช้ชื่อว่า "โรงเรียนดาราวิทยาลัย" โรงเรียนก็ได้เปิดแผนกมัธยมปลายขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2490 และปี 2506 ได้ย้ายแผนกอนุบาล และประถมจากเชิงสะพานนวรัฐมารวมกันที่ 196 ถนนแก้วนวรัฐอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ อาจารย์ระวิวรรณ ทองศรีแก้วเคยเดินทางจากเชียงใหม่มาเข้า Public Mind Mapping Workshop # 1,248 เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้วรู้ข่าวว่าอาจารย์ขวัญฤดีและผมจะเดินทางมาเพชรบูรณ์และพิษณุโลกปลายปี และจะพาครอบครัวขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่ และอยากจะแวะคุยกับอาจารย์ระวิวรรณเรื่องการนำ Brain Gym มาใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จึงเสนอว่าไหน ๆ ก็มาถึงเชียงใหม่แล้ว ขอให้จัด Mind Mapping Workshop และแนะนำ Brain Gym ให้กับคณาจารย์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยเสียเลย เราสองคนก็ตกลง ในชั้นแรก อาจารย์ระวิวรรณคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการอบรมเพียงประมาณ ๑๐ คน เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียน แต่ปรากฏว่าถึงวันจริง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีครูอาจารย์จากทุกระดับชํ้นรวมั้งปฐมวัยแจ้งความจำนงถึง ๖๕ คน ต้องใช้ห้องประชุมใหญ่แผนกอนุบาลอบรม ด้วยความกรุณาของท่านผู้อำนวยการ ดร. รัศมี แสงสุวรรณ คณะของเราจึงได้พักสองคืน ณ อาคาร "แมรี่ แคมป์เบลล์" อาคารห้องพักอาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งเพิ่งทำพิธีเปิดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ห้องพักสะดวกสบายมาก [ตัวอย่าง Mind Maps ผู้เข้ารับการอบรม] [ตัวอย่าง Mind Maps ผู้เข้ารับการอบรม] [ตัวอย่าง Mind Maps ผู้เข้ารับการอบรม] [ภาพที่ 4 อาจารย์ระวิวรรณ ทองศรีแก้ว] [ภาพที่ 5]คุณมาริสา ผู้ปกครองนักเรียนที่มาเข้ารับการอบรมด้วย] [ภาพที่ 6 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 7 ดช. ข้าวกล้า กับ ธัญญา ผลอนันต์] [ภาพที่ 8 ดร. รัศมี แสงสุวรรณ] [ภาพที่ 9 ดร. รัศมี แสงสุวรรณมอบของที่ระลึกให้อจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์] [ภาพที่ 10 อบรมครั้งนี้มีประกาศนียบัตรด้วย] [ภาพที่ 11 อาคารแมรี่ แคมป์เบลล์]

No comments: