Sunday, December 30, 2007

Mind Mapping Workshop # 1,261 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิษณุโลก

อาจารย์นาวิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เคยเข้ารับการอบรม รุ่น ๑๒๐๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อถอดบทเรียนการสอนคิดของโรงเรียนแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนให้กับครูแกนนำขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน" ซึ่งจัดโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ แล้วประสงค์จะขยายผลนำ Mind Map เข้าสู้ห้องเรียน จึงประสานงานกับ Buzan Centre (Thailand)นำอาจารย์ขวัญฤดีและผมมาพบกับครูอาจารย์ชาวพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมน่านเจ้า ครูแกนนำจำนวน ๗๑ คนจากเขต ๒ และ ๓ ได้เข้ารับการอบรม Mind Mapping Workshop # 1,261 เป็นส่วนหนึ่งของ "การพัฒนากระบวนการคิดลงสู่ห้องเรียนโดยแผนที่ความคิด" [ภาพบนสุด แก่นแกน "เพื่อน"] [ภาพที่ 2 บรรยากาสห้องอบรม] [ภาพที่ 3 อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์สนทนากับผู้เข้ารับการอบรม] [ภาพที่ 4-5 บรรยากาสห้องอบรม] [ภาพที่ 6 Back Drop] [ภาพที่ 7 อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์กับผู้บริหารการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก]

No comments: