Thursday, December 20, 2007

Mind Mapping Workshop # 1258 – TPIPL: ใช้งานจริง ทั้งธุรกิจและการเมือง

TPI Polene Plc (TPIPL) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำที่สามารถครองสัดส่วนการตลาดในประเทศได้ประมาณร้อยละ 20 ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี ครองความเป็นผู้นำในสัดส่วนการตลาดในประเทศสำหรับปูนสำเร็จรูป เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของทั้งในและระหว่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสุด เป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายแรกในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ด้านคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบันนานาชาติ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้าน การบริหาร และคุ้มครองด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งด้านการจัดการ และดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม TPIPL จัด Mind Mappig Workshop ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 (รุ่น 818) หลังจากผู้บริหารได้ชมรายการ คนหลังข่าว สัมภาษณ์ผมเรื่อง Mind Map กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและทีมงานเข้ารับการอบรม 50 คน ต่อมาจัด TPIPL เป็นครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 (รุ่น 893) โดยมีผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย เข้ารับการอบรมอีกประมาณ 50 คน และเมื่อวันที่ 30 เดือนกันยายนปีเดียวกัน ก็ได้จัดให้กับ บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออีกรุ่นมีผู้เข้ารับการอบรม 49 คน วันที่ 20 ธันวาคม 2550 TPIPL จัด Mind Mapping Workshop ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานปฏิบัติการอีกครั้งรวมผู้เข้ารับการอบรม 49 คน คุณบัณฑิต สุขสวิง ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้เปิดการฝึกอบรม คุณบัณฑิตเคยเข้ารับการอบรมรุ่นที่สองของ TPIPL เล่าว่าหลังจากอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมก็นำไปใช้ทั้งในงานและครอบครัว และยังเล่าอีกว่า ขณะนี้พนักงานส่วนหนึ่งก็ออกไปช่วยคุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รณรงค์ทางการเมือง และเพื่อให้ผู้ที่ออกไปพบชาวบ้าน จำนโยบายของพรรคมัชฌิมาธิปไตย ซึ่งมีอยู่ถึง 40 กว่าข้อได้ จึงได้เขียน Mind Map แยกนโยบายออกเป็นกลุ่ม เมื่อไปพบประชาชนกลุ่มก็จะได้เน้นเฉพาะนโยบายที่สอดคล้องกันความสนใจของกลุ่มนั้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ใช้ Mind Map ทั้งเชิงธุรกิจและด้านการเมือง

No comments: