Thursday, December 13, 2007

Mind Mapping Workshop รุ่น 1254 จากนามธรรมสู่รูปธรรมอย่างเรียบง่าย

ศูนย์พัฒนาหล่อหลอมจิตใจ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัด Mind Mapping Workshop รุ่น 1254 ให้กับพระภิกษุประมาณ 60 รูปและอุบาสก อุบาสิกาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 116 คน (รวมทั้งสองกลุ่ม 176 คน) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ณ ร.ร. ปริยัติธรรม นับเป็นรุ่นที่สองหลังจากจัดให้กับสามเณรจำนวนประมาณ 30 รูป เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 (รุ่น 1216) เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าปกติ อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์จึงไปร่วมกันสอน เพื่อจะได้ดูแลผู้เข้ารับการอบรมได้ทั่วถึงมากขึ้น การอบรมในวัดต่างกับการอบรมที่อื่นมาก โดยเฉพาะเรื่องเวลาพักอาหารว่างและอาหารกลางวัน เราเริ่มอบรมกันเมื่อเวลา 09.00 น. ตามปกติ แต่อบรมไปถึง 10.45 จึงพักแรก ซึ่งเป็นการรวบพักอาหารว่างและอาหารเที่ยง เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าร่วมได้ฉันท์เพล และพักยาวไปถึง 13.00 จึงเริ่มช่วงที่สอง ไปจนถึง 15.00 จึงพักอีกครั้งหนึ่งและไปสิ้นสุดการอบรมเวลา 17.00 น. หอฉันที่วัดพระธรรมกายนั้น ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แบบเรียบง่าย ที่ว่ายิ่งใหญ่ก็คือพื้นที่กว้างขวางมากจุทั้งพระภิกษุสามเณรและฆารวาสได้หลายพันคน และที่ว่าเรียบง่ายก็คือไม่มีการตกแต่งที่เกินความจำเป็น ผนังเปิดโล่งสามด้าน แสงสว่างจากธรรมชาติและอากาศผ่านถ่ายเทได้สะดวก ด้านทิศตะวันตกมีผนังเรียบ ๆ และมีภาพ คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงประดิษฐานอยู่อย่างขรึม ๆ แต่สง่าสงบ วันนี้อาจารย์ขวัญฤดีและผมโชคดีได้รับประทานขนมจีนน้ำยาปูเป็นครั้งแรก มีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายพระ เราสองคนและคุณกรวิภา นารักษ์และคุณกัลจึงมีวาสนาได้ลิ้มรสอาหารอร่อยจากชลบุรีเป็นมื้อเที่ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้รับการอบรมที่ผสมผสาน และสำนักบุคคลกลางต้องการเน้นการใช้ Mind Map เพื่อการคิดสร้างสรรค์ การจับประเด็น/ย่อความ การวางแผนและการระดมสมอง จึงมีการให้ความรู้สายตาเวลาอ่าน จากการปฏิบัติจริงด้วย และรุ่นนี้มีผู้คิดชื่อเพื่อนได้สูงถึง 86 ชื่อในเวลา 3 นาที คือคุณอรมิษ ผ่องโสภา และรองลงมาเล็กน้อย 85 ชื่อ คือคุณดวงนภา แซ่เลี่ยง และคิดระดมสมองรอบ ๆ ภาพหัวใจได้ถึง 40 ความคิดคือคุณไพลิน สมาหารพันธุ์ ก่อนปิดอบรมพระอาจารย์มอบกระเช้าหนังสือให้เป็นของที่ระลึก และสรุปว่า การฝึกอบรมในวันนี้ได้เห็นวิธีการแปลงนามธรรมสู่รูปธรรมอย่างเรียบง่าย และฝากการบ้านวิทยากรทั้งสองคนมาว่า หนังสือที่อยู่ในตระกร้าของขวัญจำนวนสิบกว่าเล่มนี้น่าจะแปลงเป็น Mind Map เพื่อช่วยให้ธรรมมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นนามธรรมสามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ขอน้อมรับใส่ใจไว้และจะดำเนินการต่อกับพระอาจารย์สัญชัย สญฺญาโชในปี 2551 ต่อไป [ภาพบน Mind Map สำนักบุคคลกลางสื่อกับผู้เข้ารับการอบรม ] [ภาพที่ 2 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 3 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 4 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 5 สวดมนต์ก่อนอบรม-คุณกัล] [ภาพที่ 6 บรรยากาศในห้องอบรม] [ภาพที่ 7 บรรยากาศในห้องอบรม]

No comments: