Sunday, December 30, 2007

Mind Mapping Workshop 2550 ปีแห่งการศึกษา 260 รุ่น 45,706 คน

สรุป Buzan Centre (Thailand) จัด Mind Mapping Workshop ในปี 2550 ทั้งหมด 260 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 45,706 คน และมีบุคลากรในวงการศึกษาที่ผ่านการอบรม Mind Mapping Workshop ทั้งหมด 87 รุ่นจำนวน 39,042 คนในปีนี้ ปี 2550 นับปีแห่งการศึกษาประเดิมตั้งแต่ workshop แรกวันที่ 9 มกราคม อาจารย์ธงชัย โรจน์กังดาล ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญผมไปอบรมนิสิตปี่ที่ 4 จำนวน 52 จากนั้นตลอดทั้งปี อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์และผมร่วมกับบริษัทบีเจซี อินดัสเตรียลแอนด์เทรดดิ้ง ตระเวนทั่วประเทศ แนะนำ Mind Map (ตามต้นแบบของ Tony Buzan ผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map) ให้เด็กนักเรียนประถม 5 (มีชั้นอื่นบ้างประปราย เช่น ประถม 6 และมัธยม 1) ดังรายการต่อไปนี้ : 19 ม.ค. 50 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 300 คน 23 ม.ค. 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 330 คน 31 ม.ค. 50 โรงเรียน อัสสัมชัญศึกษา 300 คน 31 ม.ค. 50 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 300 คน จากนั้นก็ปิดภาคเรียนไปหลายเดือน กลับมาลุยจัดให้นักเรียนชั้นประถมต่อในเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 7 มิย. 50 โรงเรียนรุ่งอรุณ (นครราชสีมา) 2 รุ่น1,000 คน 8 มิย. 50 โรงเรียนมารีวิทยา (นครราชสีมา) 2 รุ่น1,000 คน 8 มิย. 50 โรงเรียนเซนต์ปอนด์คอนแวนต์ (ชลบุรี) 400 คน 8 มิย. 50 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา (ชลบุรี) 100 คน 18 มิย. 50 โรงเรียนศรีวิกรณ์ / ร.ร.เซนต์ดอมินิคส์ / ร.ร.แอดแวนติส (เอกมัย) รวม 693 คน 27 มิย. 50 โรงเรียนวชิรวิทย์ (เชียงใหม่) / โรงเรียนพระหฤทัย (เชียงใหม่) รวม 618 คน 28 มิย. 50 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยล (เชียงใหม่) 3 รุ่น รวม 1,500 คน 28 มิย. 50 โรงเรียนมงฟอร์ต (เชียงใหม่) 2 รุ่น รวม 800 คน 29 มิย. 50 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล / โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 2 รุ่น รวม 710 คน 4 กค. 50 โรงเรียนซางตาครูสศึกษา / โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ 2 รุ่น รวม 900 คน 9 กค. 50 โรงเรียนทอสี / โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์ รวม 650 คน 11 กค. 50 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย / โรงเรียนอุดรคริสเตียน 2 รุ่น / โรงเรียนดอนบอสโก (อุดร)รวม 4 รุ่น 1,555คน 12 กค. 50 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม / โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น รวม 3 รุ่น 1,429คน 13 กค. 50 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล / โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอำเภอบ้านใหม่ รวม 2 รุ่น 760 คน 17 กค. 50 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร / โรงเรียนเซ็นต์หลุยต์ศึกษา / โรงเรียนเซนต์จอห์น รวม 3 รุ่น 640 คน 23 กค. 50 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ / โรงเรียนสมถวิล / โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน รวม 3 รุ่น 896 คน 6 สค. 50 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ / โรงเรียนเซนต์โยเซฟ (นครสวรรค์) 2 รุ่น / รวม 3 รุ่น 1,650 คน 7 สค. 50 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส (พิษณุโลก) 3 รุ่น / โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (พิษณุโลก) 3 รุ่น / รวม 6 รุ่น 2,250 คน 7 สค. 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง / โรงเรียนอารีย์วัฒนา / รวม 3 รุ่น 603 คน 8 สค. 50 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก)/ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ (พิษณุโลก) 3 รุ่น / รวม 4 รุ่น 2,100 คน 8 สค. 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง / โรงเรียนกวงฮั้ว (ระยอง) / รวม 2 รุ่น 570 คน 21 สค. 50 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม / รวม 2 รุ่น 700 คน 21 สค. 07 โรงเรียนจิระศาสตร์ (อยุธยา) / โรงเรียนจอมสุรางค์ (อยุธยา) / รวม 2 รุ่น 1,090 คน 22 สค. 50 โรงเรียนภปร.ราชวิทยาลัย / รวม 2 รุ่น 600 คน 22 สค. 50 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา / รวม 3 รุ่น 1,062 คน 27 สค. 50 โรงเรียนดรุณา (ราชบุรี) รวม 2 รุ่น 778 คน 27 ส.ค. 50 โรงเรียนอเวมารีอา (อุบลราชธานี)/โรงเรียนเบญจมะมหาราช (อุบลราชธานี)/ รวม 2 รุ่น 510 คน 28 สค. 50 โรงเรียนอเวมารีอา (อุบลราชธานี)/3 รุ่น / โรงเรียนมารีย์นิรมล (อุบลราชธานี)/ รวม 4 รุ่น 930 คน 28 สค. 50 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสียว (กาญจนบุรี) / โรงเรียนวีรศิลป์ (กาญจนบุรี) / โรงเรียนถาวรวิทยา (กาญจนบุรี) รวม 3 รุ่น 1,436 คน 29 สค. 50 โรงเรียนนารีวิทยา (ราชบุรี) รวม 2 รุ่น 1,010 คน 29 สค. 50 โรงเรียนอัสสัมชัญ (อุบล) / โรงเรียนนารีนุกูล (อุบล) รวม 2 รุ่น 1,100 คน 17 กย. 50 โรงเรียนทิวไผ่งาม 250 คน 19 พย. 50 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา (ภูเก็ต) 2 รุ่น / ร.ร.มานิตานุเคราะห์ (สุราษฎร์ธานี) 2 รุ่น / รวม 4 รุ่น 1,070 คน 20 พย. 50 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (สุราษฎร์ธานี) 2 รุ่น / ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 2 รุ่น / รวม 4 รุ่น 1,500 คน 21 พย. 50 โรงเรียนดาราสมุทร (ภูเก็ต) / ร.ร.ธิดาแม่พระ (สุราษฎร์ธานี) รวม 4 รุ่น 2,500 คน รวมทั้งหมดที่ Buzan Centre (Thailand) ร่วมกับบริษัทบีเจซี อินดัสเตรียลแอนด์เทรดดิ้ง ทั้งหมด 60 โรงเรียน 87 รุ่น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36,590 คน นอกจากนั้นยังจัดให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรในวงการศึกษาอีก ดังนี้ : 27 มค. 50 Public, Buzan Centre (Thailand) สำหรับเยาวชนทั่วไป 17 คน 21 เม.ย. 50 Public, Buzan Centre (Thailand) สำหรับเยาวชนทั่วไป 39 คน 26 เม.ย. 50 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - เยาวชน 16 คน 24 เม.ย. 50 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50 คน 28 เม.ย 50 นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 120 คน 3 พค. 50 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอ- เยาวชน 50 คน 21 พค. 50 สโมสรราชพฤกษ์ (เด็ก) 10 คน 28 พค. 50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ฯ 180 คน 22 มิย. 50 ม.กรุงเทพ (ศูนย์รังสิต) 300 คน 18 กค. 50 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 200 คน 21 กค. 50 Public, Buzan Centre (Thailand) สำหรับเยาวชนทั่วไป 13 คน 21 กย. 50 สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ศึกษานิเทศก์) 175 คน 22 ก.ย. 50 สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (ครู) 350 คน 29 กย. 50 สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 26 รูป 11 ตค. 50 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย- เยาวชน 55 คน 16 ตค. 50 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย- เยาวชน 46 คน 25 ตค. 50 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) - เยาวชน 50 คน 24 พย. 50 Public, Buzan Centre (Thailand) สำหรับเยาวชนทั่วไป 37 คน 25 ธค. 50 สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว 290 คน 25 ธค. 50 ครูอาจารย์ - เพชรบูรณ์ 230 คน 26 ธค. 50 ครูอาจารย์ - พิษณุโลก 71 คน 27 ธค. 50 ครูอาจารย์ - โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 65 คน เมื่อรวมกับนิสิตปี่ที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 52 ที่จัดเป็นรุ่นแรกของปี ก็เป็นจำนวน 2,442 คน จึงเป็นยอดรวมนักเรียน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรในวงการศึกษาที่ผ่านการอบรม Mind Mapping Workshop ทั้งหมด 39,042 คนในปี 2550 นับว่าเป็นประวัติการของ Buzan Centre (Thailand).

No comments: