Monday, December 17, 2007

Mind Mapping Workshop # 1257 ธนาคารแห่งประเทศไทย มองจากปลายหญ้า ตาเห็นดวงดาว

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง จัด Mind Mapping Workshop # 1257 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณธดล ปทุมหยกกล่าวเปิดการอบรม โคยคาดหวังว่าการอบรมในวันนี้ เข้ารับการอบรมจะได้ ความรู้ในการเขียน Mind Map ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และรุ่นนี้ Mind Map ที่ได้ดาวสูงสุด 8 ดวงจากเพื่อนร่วมรุ่นเป็นของคุณ พชรนันท์ เกษมชัยนันท์ และรองลงมา 6 ดวงเป็น Mind Map ขอุงคุณสุขใจ วงวัยศิริวัฒน์ คุณศิริ หาญพาณิชเจริญ กล่าวปิดว่า Mind Map ช่วยผู้เข้ารับการอบรมสามารถมองจากปลายหญ้า ตาเห็นดวงดาว

No comments: